Høringer/kunngjøringer

Detaljregulering for Plan 202012 – Detaljregulering av fortau langs Breivikveien, Ulsneset, Hommersåk

15. Oktober 2020

Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av nytt fortau langs deler av Breivikveien som i dag mangler fortau (ca. 250 m strekning). Det er et mål at planarbeidet skal bidra til økt trafikksikkerhet i området. Veien er i dag regulert til 5 m bredde, og foreslås nå omregulert til 6 m bredde. Fortau foreslås regulert til 2,5 m bredde i samsvar med dagens krav.

Planområdet er i kommuneplanen for Sandnes 209-2035 avsatt til grønnstruktur/friområde og boligbebyggelse.

Ansvarlig myndighets vurdering av KU-plikt: tiltaket utløser ikke krav om konsekvensutredning. Planoppstart er kunngjort på www.sandnes.kommune.no under «Reguleringsplan under arbeid» og på www.asplanviak.no . Der finner du også planinitiativ og referat fra oppstartsmøtet.

Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til Asplan Viak AS v/Monica Reinertsen; E-post: monica.reinertsen@asplanviak.no

Kommentarer og innspill til planarbeidet sendes til: Asplan Viak AS v/Monica Reinertsen; monica.reinertsen@asplanviak.no med kopi til Sandnes kommune; postmottak@sandnes.kommune.no

Eller til Asplan Viak v/Monica Reinertsen, Østervågkaien 1A, 4006 Stavanger og Sandnes kommune v/plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes.