Høringer/kunngjøringer

VARSEL OM OPPSTART - DETALJREGULERING FOR OKSEBÅSEN (PLANID: 1871-202006), I ANDØY KOMMUNE

21. September 2020

I medhold av plan- og bygningslovens §12-3 og §12-8, varsles oppstart av detaljregulering for Oksebåsen i Andøy kommune (PlanID: 1871-202006).

Asplan Viak skal utarbeide planen på vegne av Andøya Space Center.

 

Planavgrensning og hensikt med planen
Hensikten med planen er å utarbeide en plan for å følge opp overordnet plan, legge til rette for eventuelle utvidelser i fremtiden, samt ivareta sikkerhet og verdier i området.

Planområdet er noe større ved varsel om oppstart enn i vedlagt planinitiativ da det ble besluttet å ta med areal for en evt. fremtidig gang-og sykkelveg inn i planavgrensningen. 

Planområdet fremgår av vedlagt planutsnitt. Eiendommene som inngår i planområdet er: 40/12, 42/43, 42/82, 42/83, 42/139, 42/272, 42/274, 42/277, 42/287, 42/294, 48/23, 50/1/0, 50/1/2, 50/5, 50/6, 50/7, 50/10, 63/1, 64/2. Planområdet kan innskrenkes i løpet av prosessen.

Konkrete tiltak det planlegges for er å tilrettelegge for næringsbebyggelse, bygging av voll for å skjerme fylkesveg og bebyggelse for eksplosjoner (det er tenkt at denne kan bli rundt 12m høy), tilrettelegge for midlertidig deponi av masser til bygging av voll, eventuell forlengelse av gang- og sykkelveg fra boligfeltet Toften og frem til anlegget.

 

Konsekvensutredning
Det er vurdert at tiltaket ikke faller under krav om konsekvensutredning i hht. forskrift om konsekvensutredning, begrunnelsen finnes i planinitiativet.

 

Merknader
Direkte berørte parter vil tilskrives. De som har opplysninger eller innspill som kan ha betydning for planarbeidet bes melde dette skriftlig til: Asplan Viak AS v/ Claire Kieffer, Kirkegata 4, 9008 Tromsø eller på e-post til claire.kieffer@asplanviak.no innen 05.11.2020.