Høringer/kunngjøringer

VARSEL OM PLANOPPSTART OG HØRING AV PLANPROGRAM - DETALJREGULERING 0528.00 FOR KRAFTINTENSIV NÆRING VED UNDHEIM - TIME KOMMUNE

10. September 2020

I tråd med plan- og bygningsloven § 12-8 og § 12-9 varsles herved oppstart av planarbeid og høring av planprogram for:

0528.00 Detaljregulering for kraftintensiv næring ved Undheim

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for kraftintensiv næringsvirksomhet. Det jobbes spesielt opp mot aktører innen datalagring/ datasenter og batteriproduksjon. Det vil også bli vurdert om det kan legges til rette for næringsvirksomhet som kan dra nytte av overskuddsvarme fra kraftintensiv næring.

Planområdet er på ca 139 daa, og omfatter deler av eiendommene (gnr/bnr) 46/18, 46/47 og 46/216. Planområdet omfatter næringsarealet NU1 i kommuneplanen, samt arealer nord og sør for NU1. I kommuneplanen er det avsatt 64 daa til kraftintensiv næring, og dette er et premiss for det videre planarbeidet. Det er imidlertid et ønske å vurdere formen/ arealavgrensningen på næringsområdet nærmere i reguleringsplanen, uten å gå ut over et samlet næringsareal på 64 daa. Se planinitiativ for utfyllende informasjon om planarbeidet.

Planarbeidet skal konsekvensutredes. Utredningstema for konsekvensutredningen fremgår av planprogrammet.

Planinitiativ og forslag til planprogram kan ses på AsplanViak sin hjemmeside under Høringer/kunngjøringer, eller Time kommune sin hjemmeside under Kunngjeringar.

I tråd med plan- og bygningsloven § 17-4 varsles det også at det startes forhandlinger om utbyggingsavtale.

Merknader til planarbeidet kan sendes til:

Asplan Viak AS v/ Christian Meyer, Østervågkaien 1A, 4006 Stavanger eller til christian.meyer@asplanviak.no, med kopi til post@time.kommune.no.