Høringer/kunngjøringer

VARSEL OM OPPSTART: REGULERINGSENDRING – DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLSTNESET (PLANID: 5402_614) I HARSTAD KOMMUNE

20. August 2020

I medhold av plan- og bygningslovens §§12-8 varsles oppstart av reguleringsendring etter forenklet prosess av detaljreguleringsplan for Holstneset i Harstad kommune (PlanID: 5402_614). 

Forslagsstiller er Harstad kommune, avd. park og idrett. Plankonsulent er Asplan Viak AS. 

Reguleringsendringen omfatter et område på ca. 380m2 i Harstadhamna like ved Tordenskjoldsgate. Planavgrensning på endringen er vist på vedlagt kartutsnitt. 

Kaia i hamna er i dag i dårlig stand og skal rives. For å få til en bedre tilpasning til landskapet og plass til flere grønne områder er det tenkt at kaia erstattes med en fylling. I bestemmelsene i gjeldende plan tillates fylling i sjø innenfor hensynsonen H550_1 med hensyn landskap. Området der kommunen nå ønsker å rive eksisterende kai og fylle ut i sjøen er ikke innenfor hensynssonen og reguleringsplanen må derfor endres. Endringen omfatter en forlengelse på ca. 40 meter av hensynssonen med hensyn landskap. 

Tiltaket er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning i henhold til forskrift om konsekvensutredning. 

Direkte berørte parter vil tilskrives. De som har opplysninger eller innspill som kan ha betydning for planarbeidet bes melde dette skriftlig til: Asplan Viak AS v/ Claire Kieffer, Kirkegata 4, 9008 Tromsø eller på e-post til claire.kieffer@asplanviak.no innen 01.10.2020.