Høringer/kunngjøringer

Lade Allé 84 - Varsel om oppstart av planarbeid

13. August 2020

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8 varsles herved om igangsatt planarbeid for Lade Allé 84. Reguleringen innebærer at all bebyggelse som ligger innenfor planområdet i dag vil bli revet. Hensikten er å legge til rette for fortetting med ca 150 nye boliger på eiendommen. Det planlegges foreløpig for at planområdet vil ha adkomst til parkeringskjeller med tilsvarende plassering som dagens innkjøring. Den nye boligbebyggelsen planlegges med varierte høyder i 3 - 6 etasjer.

 

MERKNADER TIL PLANARBEIDET SENDES INNEN 04.SEPTEMBER 2020