Høringer/kunngjøringer

Varsel om oppstart av planarbeid- Plan 2740 - Detaljregulering for Gulaksveien 3-4, boligbebyggelse og forsamlingslokale

29. April 2020

På vegne av Base Bolig AS gir Asplan Viak AS med dette melding iht. plan- og bygningsloven § 12-8 om at følgende planarbeid blir satt i gang:

Plan 2740 - Detaljregulering for Gulaksveien 3-4, boligbebyggelse og forsamlingslokale – Hillevåg bydel

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for boligbebyggelse i blokk og rekkehus/kjedet enebolig samt mindre forsamlingslokale med tilhørende funksjoner. Formålet er i tråd med overordnet plan for området.

Planavgrensningen er vist på vedlagte kartskisser.

Ansvarlig myndighets vurdering av KU-plikt:

Kommunen vurderer at planforslaget vil være i samsvar med gjeldende overordnet plan og inneholder ikke tiltak nevnt i forskrift om konsekvensutredning, vedlegg I eller II. Planforslaget utløser derfor ikke krav om konsekvensutredning.

Videre varsles det herved om oppstart av forhandlinger mellom utbygger og Stavanger kommune om utbyggingsavtale etter plan og bygningslovens § 17-4. Hovedspørsmål utbyggingsavtalen skal ta opp er opparbeidelseskrav i forbindelse med utbygging/oppgradering av teknisk infrastruktur. Når utbyggingsavtale er inngått vil dette bli kunngjort.

Eventuelle merknader til planarbeidet sendes til:

Asplan Viak AS v/Arild Byrkjedal, Østervågkaien 1A, 4006 Stavanger eller til arild.byrkjedal@asplanviak.no med kopi til Stavanger kommune; postmottak@stavanger.kommune.no