Høringer/kunngjøringer

VARSEL OM UTVIDET PLANOMRÅDE

11. Mars 2020

Det vises til varsel om planoppstart datert 03.02.2020 for plan 0523.00 Detaljregulering for
masseuttak på Søra Kalberg med avkjørsel til Åslandsvegen, Time kommune.
Den planlagte utvidelsen av masseuttaket mot øst, som ønskes avklart i reguleringsplanen, var ikke
vist i varslingskartet.
Rett plangrense er vist på neste side. Plangrensen er i tråd med planprogrammet og avklaringer med
kommunen i oppstartsmøtet.
Kommentarer og innspill til planarbeidet sendes til:
Asplan Viak AS v/Ingrid Høymer Fossan, Østervågkaien 1A, 4006 Stavanger eller til
ingrid.fossan@asplanviak.no med kopi til Time kommune; post@time.kommune.no
Alle relevante dokumenter er tilgjengelige på Time kommunes hjemmeside, samt på
www.asplanviak.no
Ny frist for merknader og innspill til planarbeidet er 27.03.2020.