Høringer/kunngjøringer

VARSEL OM OPPSTART: HØYSET, PLANID: 5422-272,TAMOKDALEN I BALSFJORD KOMMUNE

28. Februar 2020

I medhold av Plan- og bygningsloven §§ 12-8 varsles oppstart av planarbeid med detaljregulering for Høyset i Tamokdalen i Balsfjord kommune (PlanID: 5422-272).

Asplan Viak AS skal utarbeide planen på vegne av Tromsø Ice Domes AS. Planområdet framgår av vedlagt kartutsnitt.

Hensikten med planen er å legge til rette for turistanlegg med ishotell og servicebygg på deler av eiendommen 5422-43/24 i Tamokdalen i Balsfjord kommune. Planområdet kan innskrenkes i løpet av prosessen.

Balsfjord kommune har vurdert at det er krav om konsekvensutredning, men ikke planprogram eller melding i henhold til forskrift til plan- og bygningsloven §8, vedlegg II punkt 11j) «[…] bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål». I forbindelse med planarbeidet vil det bli utført en konsekvensutredning for reindrift.

Direkte berørte parter vil tilskrives. De som har opplysninger eller innspill som kan ha betydning for planarbeidet bes melde dette skriftlig til:
Asplan Viak AS v/ Claire Kieffer, Kirkegata 4, 9008 Tromsø eller på e-post til claire.kieffer@asplanviak.no innen 01.04.2020.