Høringer/kunngjøringer

Varsel om oppstart av planarbeid - Plan 201932, Detaljregulering for Rovik BOAS, gnr 38 bnr 28, Sandnes

10. Februar 2020

Asplan Viak gir med dette melding iht. plan- og bygningslovens § 12-08 om at følgende planarbeid er igangsatt.

Plan 201932, Detaljregulering for Rovik BOAS, gnr 38 bnr 28

 

Formålet med planen er å utvide Rovik bo- og aktivitetssenter (BOAS) med minst 30 nye sykehjemsplasser, i et område som i kommuneplanen ligger som offentlig eller privat tjenesteyting (Ha17). I tillegg skal omkringliggende grønnstruktur, og mulig omlegging av adkomstvei til området, inngå i planarbeidet.

 

Planområdet omfatter følgende eksisterende reguleringsplaner:

Reguleringsplan for Rovikfeltet (PlanID 6705)

  • Endret regulering for Rovik – område 6a (PlanID 79111)
  • I kommuneplanen er området avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting.

Videre varsles det at forhandlinger om utbyggingsavtale innledes etter behov, jf. Pbl §17-4.

Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4-1.

 

Vi ber at merknader og innspill som kan være relevante for planarbeidet blir sendt ti

Asplan Viak v/Trygve Valen, Østervågkaien 1a, 4006 Stavanger

Alternativt på e-post til: trygve.valen@asplanviak.no

 

Merknader bes levert innen 15.03.2020 og merkes med «Plan 201932».

 

Reguleringsplanen vil kunne berøre grunneieres interesser i planområdet, ev. som nabo/gjenboer til planområdet. Grunneiere bes underrette eventuelle rettighetshavere/leietagere om det planarbeidet som er startet.

Innspill og merknader fra berørte får ikke egne svarbrev, men vil bli kommentert og vurdert av forslagsstiller, og er en del av det samlede planmaterialet som sendes til kommunen for videre behandling.

 

Det vil holdes et informasjonsmøte på Rovik dagsenter for naboer og berørte, tirsdag 18.februar kl. 18:00 - 20:00. Her vil det være mulig å stille spørsmål.