Høringer/kunngjøringer

Varsel om oppstart av planarbeid med Detaljregulering for Gamleveg/Kleppenvegen boligområde og arbeid med utbyggingsavtale

06. Februar 2020

Det varsles med dette om oppstart av arbeid med detaljregulering av område for boliger i Gamleveg og Kleppenvegen nær Bø sentrum i Midt-Telemark kommune, med henvisning til plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8. PlanID er 3817-202002. Området omfatter i hovedsak eiendommene gnr. 46 / bnr. 1, 8, 11 og 45. Planarbeidet vurderes ikke å være underlagt krav om konsekvensutredning (KU). Samtidig varsles det også om oppstart av arbeid med utbyggingsavtale, jf. pbl kap. 17.

Formål

Planarbeidet har som formål å detaljregulere størstedelen av det som i områdeplanen for Bø sentrum har benevnelsen B15 til boligområde. Forslagsstiller ønsker en reguleringsplan som muliggjør oppføring av leilighetsbygg på området. Det er også et ønske å se på løsninger hvor man kan utvikle øvre og nedre nivå av planområdet hver for seg og samlet. Planarbeidet skal avklare relevante forhold som grunnlag for utarbeidelse av reguleringsplan.

Planområdet

Planens avgrensning skal i hovedsak omfatte eiendommene som nevnt innledningsvis. Ved varsel om oppstart av planarbeid er det tatt med deler av tilstøtende eiendommer/arealer med den hensikt å kunne tilpasse planen med tanke på adkomst og veger. Varslingskartet viser forslag til avgrensning av planområdet.

Planinitiativ

Planinitiativ for arbeidet beskriver nærmere om planarbeidet og viktige temaer som vil bli belyst.

Innspill

Asplan Viak bistår forslagsstillerne Harald Kinck og Tor Chr. Wilhelmsen med utarbeidelse av reguleringsplanen. Innspill til planarbeidet kan sendes til Asplan Viak v/Kenneth de Gala, Industritunet, Dyrmyrgata 35, 3611 Kongsberg eller på epost til kenneth.gala@asplanviak.no innen 06.03.2020.