Høringer/kunngjøringer

0523.00 Detaljregulering for masseuttak på Søra Kalberg med avkjørsel til Åslandsvegen, Time kommune.

04. Februar 2020

Varsel om oppstart av nytt planarbeid

I tråd med plan- og bygningsloven § 12-8, gir Asplan Viak AS melding om igangsettelse av arbeid med plan:

0523.00 Detaljregulering for masseuttak på Søra Kalberg med avkjørsel til Åslandsvegen, Time kommune.

Forslagstiller; Veidekke AS, avd Tullin Ree.

Formålet med planarbeidet er å videreføre dagens virksomhet med masseuttaket på Søra Kalberg. Planområdet omfatter gnr/bnr 29/2 og 7, og 29/5 og 8. Se vedlagt plangrense. Planarbeidet vil også omhandle følgende;

·         Det skal vurderes mulighet for utvidelse av uttaksområde mot øst.

·         Det skal vurderes mulighet for å gå lenger ned i dybden av uttaket.

·         Det skal legges til rette for ny adkomst til gnr/bnr 29/4 og 29/2 (Åslandsvegen 86 og 88) via eksisterende privat vei til masseuttaket. Endelig plassering og utforming vurderes og fastsettes gjennom egen søknadsprosess.

 

Det informeres samtidig om at tidligere varslet planarbeid avsluttes; Plan 0508.00 - Detaljregulering for masseuttak på Søra Kalberg samt del av Kalbergvegen, Time kommune.

Konsekvensutredning (KU):

I samråd med Time kommune er det avklart at planarbeidet utløser krav om KU og omfattes av forskriftens § 6 b) vedlegg I punkt 19 og 30. Punkt 19 omhandler uttak på minst 200 dekar samlet overflate eller samlet uttak med mer enn 2 millioner m3 masse. Punkt 30 er utvidelser eller endringer nevnt i vedlegg 1 der utvidelsen eller endringen i seg selv overstiger størrelseskriteriene.

Planprogram

Det kunngjøres herved at planprogrammet nå ligger ute til høring. Det er tilgjengelig på hjemmesidene til Time kommune og Asplan Viak. Time kommune vil som ansvarlig myndighet fastsette det endelige planprogrammet.   

Ettersom ny plan viderefører eksisterende adkomstvei er det gjort noen endringer i planprogrammmet i forhold til sist utgave. 

Utbyggingsavtale:

I samsvar med plan- og bygingsloven § 17-4 varsles det også at det startes forhandlinger om utbyggingsavtale.

 

Kommentarer og innspill til planarbeidet sendes til:

Asplan Viak AS v/Ingrid Høymer Fossan, Østervågkaien 1A, 4006 Stavanger eller til ingrid.fossan@asplanviak.no med kopi til Time kommune; post@time.kommune.no  

Alle relevante dokumenter er tilgjengelige på Time kommunes hjemmeside, samt på www.asplanviak.no

 

Frist for merknader og innspill er: 20.03.2020

 

 

Vennlig hilsen

 

Ingrid Høymer Fossan

 Tlf: 92036698