Høringer/kunngjøringer

Varsel om ny igangsetting av planarbeid for Ust grav- og urnelund, gnr/bnr 174/1 og 175/1 m.fl, Trondheim kommune

13. Januar 2020

I henhold til plan- og bygningslovens §12-3 og 12-8 varsles det om igangsatt planarbeid for Ust grav – og urnelund, gnr/bnr 174/1 og 175/1 med flere, i Trondheim kommune.

Arbeidet med detaljreguleringen av Ust grav- og urnelund ble igangsatt i 2011, og planprogram ble stadfestet i 26.6.2012 i sak 0056/12. Planarbeidet ble etter dette stanset i påvente av avklaringer knyttet til erverv, bystyresak 0003719 Kattem Ust – Erverv av areal til grav og urnelund.

Forslagsstiller er Trondheim kommune og plankonsulent er Asplan Viak AS.

 

Planforslaget
Hensikten med planen er å regulere ny gravplass- og urnelund, som kan imøtekomme et økende behov for gravplasser i Heimdalsområdet. Arealet til selve grav- og urnelunden er båndlagt i Kommuneplanens arealdel 2012-2024 som framtidig grav- og urnelundareal.

Regulering av gravplass på Ust omhandler endret arealbruk fra jordbruksmark til gravplass. Det er store landbruks-, landskaps- og naturinteresser i området. Konsekvenser for dette skal utredes i planarbeidet. Gjennom planprosessen vil etablering av gravplass på Ust vurderes ut fra en best mulig disponering av det båndlagte området.

Som en del av arbeidet skal det utarbeides et skisseprosjekt for grav- og urnelunden, for å bedre kunne vise virkninger av planen.

 

Krav om planprogram og konsekvensutredning
Planarbeidet ble ved første igangsetting 2012 vurdert å komme under kriteriene for utredningsplikt etter Forskrift om konsekvensutredninger av 2009. Det ble fastsatt et planprogram for arbeidet i 2012, og Trondheim kommune har avklart at dette fortsatt er dekkende for hvilke utredningstema som skal inngå i planarbeidet. 

Følgende tema skal utredes, enten som egne temanotat eller som del av planbeskrivelsen:
Forholdet til reservevannledningen, Landbruksinteresser, Landskap , klima og terreng, Transport og transportbehov (motorkjøretøy), Tilgjengelighet for gående og syklende, Grunnforhold, Trekkveger for vilt, Biologisk mangfold, Friluftsinteresser, Kulturminner og kulturmiljø, Forurensning, Høyspent overføringslinjer, samt Økonomiske konsekvenser for kommunen. 

Konsekvensutredning skal gjøres  etter reglene i gjeldende forskrift av 2017.  

 

Hensikten med varselet
Hensikten med å varsle at et planarbeid igangsettes er å avdekke om planen kan komme i konflikt med viktige hensyn i området, ved at naboer og berørte parter gis mulighet for å komme med innspill til planprosessen på et tidlig tidspunkt. Forslagsstiller vil da lettere kunne ta hensyn til innspillene, enten det gjelder hva som skal utredes, viktige interesser som må ivaretas eller avbøtende tiltak som bør vurderes. 

 

Kontaktinfo og viktige datoer
Vi ønsker å orientere naboer og andre interesserte om arbeidet og planprosessen, og i den forbindelse inviteres det til ÅPENT MØTE onsdag 12.februar kl. 18-20 i gymsalen på Stabbursmoen skole, Sørbruvegen 4, 7088 Heimdal. Der vil vi orientere om status og innhold i planforslaget, videre planprosess og vi tar gjerne imot spørsmål og kommentarer. 

 

Merknader og spørsmål til planarbeidet sendes innen torsdag 27.02.2020 til Lene Nagelhus på epost lenek.nagelhus@asplanviak.no.