Høringer/kunngjøringer

Offentlig ettersyn av planprogram og varsel oppstart av arbeid med detaljregulering, eiendom 1/325 m.fl. Strand, Sortland kommune

17. Desember 2019

På vegne av KG Torggata AS varsles oppstart av arbeid med detaljregulering for eiendom 1/325 m.fl. på Strand, samt offentlig ettersyn av planprogram for samme plan. Det varsles også om igangsetting av forhandlinger om utbyggingsavtale. Dette gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8, §12- 9 og §17-4. 

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av en ny boligbydel på nedsiden av hovedvegen på Strand. Området har stort potensiale som boligområde, med sol og utsikt, samtidig som det allerede finnes lokale bydelsfunksjoner som skole, butikk og barnehage. En viktig del av planarbeidet blir å skape en god forbindelse på tvers av hovedvegen, slik at de på oversiden får trygg tilgang til fjæresonen, og de på nedsiden får trygg adkomst til bydelsfunksjoner. Det skal tilrettelegges for offentlig formål langs strandsonen.

Følgende eiendommer inngår helt eller delvis i planområdet: 1/325, 1/262, 1/33, 46/1, 1/94, 1/410, 1/406, 1/326 og 1/21.

Ettersom det aktuelle planområdet er avsatt til næringsvirksomhet og småbåthavn i gjeldende Byplan for Sortland, og dermed ikke er konsekvensutredet som boligområde tidligere, stilles det krav om utarbeiding av planprogram og konsekvensutredning ihht forskrift om konsekvensutredninger § 6 b) jfr. vedlegg I punkt 25. Planprogrammet beskriver hensikt og mål med planarbeidet, hvilke problemstillinger som skal utredes, metodikk for utredning, medvirkning og framdrift.

Vennligst beskriv om innspill gjelder planprogram (prosess og framdrift) eller oppstart av planen (innspill om utforming av planen). 

 

Innspill kan sendes via E-post eller vanlig post til:

E-post: sigrid.rasmussen@asplanviak.no

Post: Asplan Viak AS v/Sigrid Rasmussen, Kirkegata 4, 9008 Tromsø.

 

Frist for merknader: 10. februar 2020.