Høringer/kunngjøringer

VARSEL OM OPPSTART: DETALJREGULERING KVALØYSLETTA SKOLER

13. Desember 2019

I medhold av Plan- og bygningsloven §§ 12-8 varsles oppstart av planarbeid med detaljregulering for Kvaløysletta skoler i Tromsø kommune (Plan-ID: 1923).

Asplan Viak AS skal utarbeide planen på vegne av Tromsø kommune. Planområdet framgår av vedlagt kartutsnitt.

Planområdet er ved varsel om oppstart på ca. 92,3 daa. Planområdet forutsettes innskrenket i det endelige planforslaget. Formål med planen er å tilrettelegge for ny ungdomsskole med flerbrukshall på eiendommene 72/25 og 72/132 på Kvaløysletta i Tromsø kommune.

Planen er vurdert i henhold til forskrift om konsekvensutredninger, og det er konkludert med at planen ikke faller inn under forskriftens krav om konsekvensutredning.

Direkte berørte parter vil tilskrives. De som har opplysninger eller innspill som kan ha betydning for planarbeidet bes melde dette skriftlig til: Asplan Viak AS v/ Hanne Skeltved, Kirkegata 4, 9008 Tromsø eller på e-post til hanne.skeltved@asplanviak.no innen 02.02.2020.