Høringer/kunngjøringer

VARSEL OM ENDRING AV PLANGRENSE FOR DETALJREGULERING AV MASSEUTTAK FOSSANMOEN (PLANID 2019 01)

28. November 2019

Asplan Viak AS varsler med dette om endring av plangrense av overnevnte planarbeid.

Det vises samtidig til tidligere utsendte varsel med tilhørende planinitiati v, datert 20.03.19.

Arealer som tilleggsvarsles er markert med blå stiplet linje, og består av deler av Gnr. 41 og Bnr. 9 og 28. Grunnlaget for utvidelsen er at nye arealer gir mulighet for uttak av masser, samtidig som den helhetlige landskapstilpassingen i området vil bli bedre.

Det orienteres også om at tidligere varslet område i skråning mot Uburen vil bli justert med hensyn på naturtypekartlegging i området.

Formålet med reguleringen er, som tidligere varslet, å legge til rette for uttak av masser, turvei og optimalisering av etablert ride anlegg.

Ansvarlig myndighet vurderer iht. forskrift om konsekvensutredning at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning.

Endring av plangrense er også kunngjort og lagt ut på http://www.forsand.kommune.no/ og på http://www.asplanviak.no

Eventuelle kommentarer, merknader, opplysninger mv. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet kan sendes skriftlig til Asplan Viak AS, Østervågkaien 1A, 4006 Stavanger, eller på e-post: arild.byrkjedal@asplanviak.no .

Frist for uttale er lørdag 28.12.2019 .