Høringer/kunngjøringer

Offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei Eidet-Asterset.

25. November 2019

Formannskapet i Bø kommune vedtok den 26.09.2019, sak 19/122 å legge forslag til Reguleringsplan Eidet- Asterset ut på høring og offentlig ettersyn, jf. Plan- og bygningsloven § 12-10, jf § 5-2.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge område til sikker ferdsel for myke trafikanter og på denne måte tilrettelegge for ønsket utvikling i forhold til bedre folkehelse.

Planforslaget omfatter reguleringsformål for samferdselsanlegg, fordelt på underformålene gang- og sykkelveg, annen veggrunn og kjørearealer.

Tiltakshaver for opparbeidelse av reguleringsforslag er Bø kommune.

Berørte parter mottar dette brevet via e - post, ordinær post eller digipost.

Planforslaget og øvrige saksdokumenter er også tilgjengelig på kommunens nettsider.

Merknader sendes på e – post: dagmar.kristiansen@asplanviak.no eller pr. post til: Asplan Viak AS, Søndregata 34, 8450 Stokmarknes, innen 12.januar 2020.

Plan består av:

·        Vedtak

·        Planbeskrivelse

·        Reguleringsbestemmelser

·        Plankart

·        Oversiktsplan TB001

·        Plan- og lengdeprofil TC001, TC002, TC003

·        Lengdeprofil sidevei TD001

·        Kart over berørte eiendommer W001