Høringer/kunngjøringer

OFFENTLIG ETTERSYN – Forslag til områdereguleringsplan for Bulistranda industiområde.

25. November 2019

Formannskapet i Bø kommune vedtok den 26.09.2019, sak 18/84 å legge forslag til reguleringsplan Bulistranda ut på høring og offentlig ettersyn, jf. Plan- og bygningsloven § 12-10, jf § 5-2.

Formålet med planen er først å legge til rette for økt videreforedling av råstoff fra Kobbvågen Knuseverk, deretter legge til rette for ulike typer av virksomheter knyttet til den marine næringsvirksomheten i regionen, samt innregulering av ny vegtrasé for fylkesveg 7656 som i dag går gjennom Kobbvågen steinbrudd.

Berørte parter mottar dette brevet via e - post, ordinær post eller digipost.

Planforslaget og øvrige saksdokumenter er også tilgjengelig på kommunens nettsider.

Merknader sendes på e – post: dagmar.kristiansen@asplanviak.no eller pr. post til: Asplan Viak AS, Søndregata 34, 8450 Stokmarknes, innen 12.januar 2020.

Plan består av:

·        Vedtak

·        Planbeskrivelse (med KU og ROS-analyse)

·        Reguleringsbestemmelser

·        Plankart

·        Vedlegg til planbeskrivelse (1-4)