Høringer/kunngjøringer

Varsel om oppstart av detaljregulering i Nes kommune på Bodung

08. November 2019

Kryssingsspor og planoverganger

Hensikten med planarbeidet er å etablere kryssingsspor nord for Bodung holdeplass for å øke kapasiteten for godstrafikk på Kongsvingerbanen. Kryssingssporet vil etableres vest for hovedsporet.

For å kunne etablere kryssingssporet og øke trafikksikkerheten vil planen legge til rette for sanering av flere planoverganger.

Planovergangen ved Bodung holdeplass planlegges sanert og erstattet av en ny planskilt kryssing (bru eller undergang) for kjørende, gående og syklende.

Videre nordover frem til Brautergutua er det fem usikrede planoverganger som benyttes til jordbruk. Disse planlegges sanert og erstattet av ny planskilt kryssing (bru eller undergang) for driftskjøretøy. Det vil etableres driftsveger langs jernbanen slik at adkomst til alle eiendommer blir ivaretatt.

Det er til sammen 6 planoverganger innenfor varslet planområdet. Ved etablering av nytt kryssingsspor vil fem av disse måtte saneres, men den nordligste planovergangen er ikke planlagt sanert som følge av tiltaket.

Stenging av usikrede planoverganger vil medføre betydelig høyere sikkerhetsnivå og betydelig lavere risiko for ulykker på denne strekningen. For å forbedre samfunnsikkerheten i området vil Bane NOR vil i dette planarbeidet regulere inn muligheten for å sanere den nordligste planovergangen senere.

Planstatus

Området er i hovedsak uregulert. I kommuneplanen for Nes kommune er de berørte områdene satt av til flere formål, bl.a. fremtidig jernbane.

Tiltaket anses ikke som KU-pliktig ved at det ikke vil overskride investeringskostnader på mer enn 750 mill. kr. (jf. KU-forskriftens § 7 og vedlegg I nr. 7e), og det vurderes at tiltaket ikke vil få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn (jf. KU-forskriftens § 10).

Prosess

Det er avholdt oppstartsmøte med Nes kommune 10. september 2019.

Etter ønske fra Nes kommune er den tidligere Meieribygningen i Stensboddingvegen 11 og den tidligere smia i Nedre Hagaveg 488 inkludert i varslingsområdet. Hensikten er å regulere tomtene med en hensynssone for bevaring.

Foreløpig plangrense er vist i varslingsbrev og varslingskart. Den angir områder hvor det vurderes alternative løsninger for veier, bruer/kulverter. Endelig plangrense vil bli justert inn i løpet av planprosessen.

Det planlegges et åpent informasjonsmøte om planen rettet mot grunneiere i planområdet, naboer og andre interesserte. Tid og sted vil avklares senere, berørte parter vil bli invitert.

Link til webkart: http://arcg.is/KPiy9