Høringer/kunngjøringer

Detaljregulering Haltveien, gnr/bnr 185/14 m.fl, Indre Fosen kommune

29. Oktober 2019

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 varsles det om igangsatt detaljreguleringsplan langs Haltveien (fv. 6390), gnr/bnr 185/14, på Stadsbygd. Hensikten med planen er å etablere gang- og sykkelveg for å ivareta trafikksikker rute for gående og syklende langs strekningen. Planforslaget utarbeides for Indre Fosen kommune. 

 

Planforslaget

Hovedformålet med planarbeidet er å legge til rette for gang- og sykkelveg for strekningen mellom Ytre Haltvei og Jamt-Ola veien, langs nordsiden av Haltveien. Strekningen er på ca. 800 meter. Området er i dag regulert til bolig og LNF-område. Aktuelle formål vil være gang- og sykkelveg. Tiltaket vil berøre tilgrensende eiendommer, både i anleggsfase og i ferdig opparbeidet situasjon. 

Det er i samråd med Indre Fosen kommune vurdert at det ikke skal utarbeides planprogram og konsekvensutredning for planen.

 

Hensikten med varselet

Hensikten med å varsle at et planarbeid igangsettes er å avdekke om planen kan komme i konflikt med viktige hensyn i området. I tillegg skal naboer og berørte parter gis mulighet for å komme med innspill til planprosessen på et tidlig tidspunkt. Forslagsstiller vil da lettere kunne ta hensyn til innspillene, enten det gjelder hva som skal utredes, viktige interesser som må ivaretas eller avbøtende tiltak som bør vurderes. For å lage en best mulig plan er det viktig å ha god lokalkunnskap om området.

 

Kontaktinfo

Merknader til planarbeidet og planprogrammet sendes inn fredag 22.11.2019 til Ingrid B Sæther hos Asplan Viak på epost ingridb.sather@asplanviak.no, tlf: 412 15 275.