Høringer/kunngjøringer

Kryssingsspor Galterud, Huvnes - Gulli i Kongsvinger kommune (varsel om oppstart av planarbeid)

25. Oktober 2019

Varsel om oppstart av detaljregulering i Kongsvinger kommune.

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsler Asplan Viak på vegne av Bane NOR SF oppstart av arbeid med detaljregulering for kryssingsspor Galterud, Huvnes - Gulli i Kongsvinger kommune.

Hensikten med planarbeidet er å etablere kryssingsspor øst for nedlagte Galterud stasjon for å øke kapasiteten for godstrafikk på Kongsvingerbanen. Kryssingssporet vil etableres nord for hovedsporet. For å få plass til sporet foreslås det en utfylling i Glomma over en strekning på ca. 300 m.

Det er avholdt oppstartsmøte med Kongsvinger kommune 10. september 2019.

Området er i hovedsak uregulert bortsett fra ved E16 over Glomma. I kommuneplanen for Kongsvinger kommune er områdene satt av til bl.a. vei, jernbaneformål og LNF med spredt bebyggelse.

Tiltaket anses ikke som KU-pliktig ved at det ikke vil overskride investeringskostnader på mer enn 750 mill. kr. (jf. KU-forskriftens § 7 og vedlegg I nr. 7e), og det vurderes at tiltaket ikke vil få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn (jf. KU-forskriftens § 10).

Foreløpig plangrense er vist i varslingskartet, og angir områder hvor det vurderes alternative løsninger. Endelig plangrense vil bli justert inn i løpet av planprosessen.

Det planlegges et åpent informasjonsmøte om planen rettet mot grunneiere i planområdet, naboer og andre interesserte. Tid og sted vil avklares senere, berørte parter vil bli invitert.
 

Relaterte lenker
http://arcg.is/TKjfi0