Høringer/kunngjøringer

Plan 2019004 - Detaljregulering Vestre Spone Trial og Enduroanlegg

18. Oktober 2019

Varsel om oppstart av planarbeid

Det varsles med dette om oppstart av arbeid med detaljregulering av område for Trial- og Enduroanlegg på Vestre Spone i Modum kommune, med henvisning til plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8. Området omfatter del av eiendommen gnr./bnr. 64/2 og 64/3.

 

Formål

Planarbeidet har som formål å regulere området som i forslag til ny kommuneplans arealdel for Modum kommune er avsatt til Idrettsanlegg med feltbetegnelse Sid2. Området er underlagt krav om reguleringsplan. Det planlegges å benytte arealet som treningsområde for Trial og Enduro motorsykkelsport. Planarbeidet skal avklare relevante forhold som grunnlag for utarbeidelse av reguleringsplan. Det vises for øvrig til planinitiativ for nærmere redegjørelse for planens formål og relevante forhold i planarbeidet.

 

Planområdet

Planens avgrensning skal i hovedsak følge samme avgrensning som området Sid2 i forslag til ny kommuneplan. Ved varsel om oppstart av planarbeid er det tatt med et område øst for dette og ned mot Bøensveien for å se på og vurdere adkomst til området. Man har ikke til hensikt å regulere dette området. Mot nord og sør følger avgrensningene eiendomsgrensene. Se kart i kunngjøringen som viser forslag til avgrensning av planområdet. Planarbeidet vurderes ikke å være underlagt krav om konsekvensutredning (KU).

 

Innspill

Asplan Viak bistår forslagsstiller Modum Motorsportklubb med utarbeidelse av reguleringsplanen. Innspill til planarbeidet kan sendes til Asplan Viak v/Kenneth de Gala, Industritunet, Dyrmyrgata 35, 3611 Kongsberg eller på epost til kenneth.gala@asplanviak.no.

 

Frist for å komme med merknader/innspill er satt til 11.11.19.