Høringer/kunngjøringer

Plan 2713 - Detaljregulering for ny barnehage på Teknikken, Eiganes og Våland bydel

11. September 2019

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID
 
Asplan Viak gir med dette melding iht. plan- og bygningslovens § 12-08 om at følgende planarbeid er igangsatt.
 
Plan 2713 - Detaljregulering for ny barnehage på Teknikken, Våland bydel
 
I gjeldende kommuneplan er planområdet avsatt til offentlig bebyggelse og park. Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning etter PBL. § 4-1.


Hensiktene med planarbeidet er å tilrettelegge for ny barnehage. Barnehagen vil ha 10 avdelinger. Bebyggelsen vil bli tilpasset omgivelsene og trehusbyens særskilte miljø. I arbeidet vil en spesielt legge vekt på trafikksikkerhet, gang-sykkelveier, tilpasset arkitektur og grøntarealer.

 
For mer informasjon vises det til referat fra oppstartsmøte og planinitiativ som er lagt ut på kommunens nettside, under varsel om oppstart av planarbeid. Eller på Asplan Viak sine hjemmesider på www.asplanviak.no/kunngjøringer. 
 
Reguleringsplanen vil kunne berøre grunneieres interesser i planområdet, ev. som nabo/gjenboer til planområdet. Grunneiere bes underrette eventuelle rettighetshavere/leietagere om det planarbeidet som er startet. 
 
Merknader og innspill som kan være relevante for planarbeidet bes sendt til både; − Asplan Viak v/ Helene Lustrup, Østervågkaien 1a, 4006 Stavanger − Stavanger kommune, Byutvikling, Olav Kyrresgate 23, 4005 Stavanger
 
Alternativt til følgende e-postadresser: − Helene.Lustrup@asplanviak.no − arealplanmottak@stavanger.kommune.no
 
Merknader bes levert innen 23. oktober og merkes «Plan 2713».

Innspill og merknader fra berørte vil ikke få ikke egne svarbrev, men alle innspill vil bli vurdert i utarbeidelse av planen og vil kommenteres når planen legges ut på offentlig ettersyn. Alle merknader vil være en del av det samlede planmaterialet som sendes til kommunen for videre behandling.  

 
Når planforslaget ligger til offentlig ettersyn, vil Stavanger kommune invitere naboer og interessenter til felles informasjonsmøte. Her vil det være mulig å stille spørsmål og få innsyn i tidligfase av utbyggingsprosjektet.
Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til undertegnende.