Høringer/kunngjøringer

VARSEL OM IGANGSATT PLANARBEID/UTBYGGINGSAVTALE – DETALJREGULERING EINAN 5 (SOLGRENDA) I NES KOMMUNE

10. September 2019

 

Det varsles med dette om igangsatt planarbeid for detaljregulering Einan 5 jf. pbl. § 12-8. Planarbeidet vil være en revidering av eksisterende plan, detaljregulering Einan 1 (PlanID 01201407), ikraftsettelsesdato 12.10.2017. Eksisterende plan vil opphøre. Det varsles samtidig om oppstart av arbeid med utbyggingsavtale jfr. pbl. § 17-4.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for en fortetting med nye tomter til fritidsbebyggelse.

Planområdet er på ca. 117 daa og ligger på Nesfjellet. Planavgrensningen vil være lik som i gjeldene plan.

Overordnede føringer for planområdet finner man i kommunedelplan for Natten og Tverrlie (PlanID 616_00201401), ikraftsettelsesdato 21.06.2016. Området (område F4) er avsatt til fremtidig fritidsbebyggelse.

Planområdet er regulert i detaljregulering Einan 1 (PlanID 01201407), ikraftsettelsesdato 12.10.2017.

Gjeldene reguleringsplan legger til rette for etablering av 25 nye fritidsboliger.

Planområdet er vurdert egnet til en fortetting med 17 nye tomter, der 2 av tomtene er en deling av eksisterende regulerte tomter i gjeldende reguleringsplan.

Planen med fortetting skal legge til rette for et helhetlig grep og videreutvikling av området (Detaljregulering Einan 5 - «Solgrenda» - Planid. 01201905). Planen skal gi føringer for omfang og utforming av ny bebyggelse, sikre at hensynet til natur og friluftsliv blir ivaretatt og sikre at området fremstår helhetlig med tilpassing til eksisterendeomgivelser, terreng, landskap og bebyggelse og området skal knyttes til omkringliggende sti- og løypenett.                                                     

Asplan Viak AS er engasjert av Nesfjellet Prosjektutvikling AS v/Bernhard Tandberg og Jørgen Haraldseth til å gjennomføre planarbeidet.                                                                                      

Det bes om at eventuelle merknader sendes skriftlig til Asplan Viak AS, Sundrejordet 4, 3570 Ål (rannveig.brattegard@asplanviak.no) innen 09.10.2019.