Høringer/kunngjøringer

Plan 201910 Detaljregulering for del av gnr. 101 bnr. 606, Hesthammar, Hommersåk

09. September 2019

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID
Asplan Viak gir med dette melding iht. plan-og bygningslovens § 12-08 om at følgende planarbeid er igangsatt.
Plan201910 Detaljregulering for del av gnr 101 bnr 606, Hesthammar, Hommersåk


Hensikt med planen er å tilrettelegge for fire småhus/robuste boliger. Planområdet inngår i eldre planreguleringsplan for Hesthammar industriområde fra 1980. Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til boligsosiale/robuste boliger jf. kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer 2.3.2 g. Videre varsles det oppstart avforhandlinger om utbyggingsavtale, jf. Pbl § 17-4.

Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning etter plan-og bygningsloven § 4-1.

For mer informasjon viser vi til referat fra oppstartsmøte og planinitiativ på kommunens nettside, under varsel om oppstart av planarbeid, eller på Asplan Viak sine hjemmesider www.asplanviak.no/kunngjoringer/.

Vi ber at merknader og innspill som kan være relevante for planarbeidet blir sendt til - Asplan Viak v/ Helene Lustrup, Østervågkaien 1a, 4006 Stavanger Alternativt påeposttil: - Helene.Lustrup@asplanviak.no


Merknader bes levertinnen 14.10.2019 og merkesmed «Plan 201910».


Reguleringsplanen vil kunne berøre grunneieres interesser i planområdet, ev. som nabo/gjenboer til planområdet. Grunneiere bes underrette eventuelle rettighetshavere/leietagere om det planarbeidet som er startet.


Innspill og merknader fra berørte får ikke egne svarbrev, men vil bli kommentert og vurdert av forslagsstiller, og er en del av det samlede planmaterialet som sendes til kommunen for videre behandling.


Når planforslaget legges ut på høring og offentlig ettersyn,vil Sandnes kommune invitere naboer og interessentertil et felles informasjonsmøte. Her vil det være mulig å stille spørsmål og få innsyn i tidligfase av utbyggingsprosjektet.