Høringer/kunngjøringer

Varsel om utvida plangrense - Vestrepollen, gnr. 50, bnr. 11 m.fl. i Fjell kommune

30. August 2019

Utvida plangrense

Bakgrunnen for utviding av plangrensa er at eigarane av gnr. 50 bnr. 30, 447, 514, 515 og 528 går inn som part i planarbeidet framfor å fremme eigen plan for sine eigedomar. Utvidinga av plangrensa er mot nord, og omfattar gnr. 50, bnr. 447, 515, 528 og del av bnr. 30.  Planområdet blir utvida med 32 daa til 146 daa. Areal innanfor plangrensa vil bli regulert i samsvar med overordna plan. Planprosessen vil vise om det er naudsynt å endre arealbruken for delar av planområdet. Plangrensa er sett romsleg og kan bli justert før innsending av endeleg planframlegg.

Forslagsstillar er Bjorøy Marina AS. Utførande konsulent er Asplan Viak AS

Føremål med planarbeidet

Føremålet med planarbeidet er å regulere for bustad, fritid- og turistretta næringsverksemd (utleigebygg), småbåthamn og anna sjøretta verksemd i og rundt Vestrepollen.

Kontaktinfo og viktige datoer:

Merknader og spørsmål til planarbeidet sendes innen 11. oktober til helene.helland@asplanviak.no

.