Høringer/kunngjøringer

Varsel om oppstart av detaljregulering på Lund Vestre, gnr/bnr 178/295 og 178/8, Trondheim kommune

27. August 2019

I henhold til Plan- og bygningslovens §12-3 og 12-8 varsles det om igangsatt planarbeid for Lund Vestre, gnr/bnr 178/295 og 178/8, i Trondheim kommune.

 

Forslagsstiller er Lund Vestre AS representert av Frost eiendom AS ved Rune Pedersen. Plankonsulent er Brendeland & Kristoffersen arkitekter AS ved Olav Kristoffersen og Asplan Viak AS ved Julie Nordhagen.

 

Planforslaget

Hensikten med planen er å legge til rette for et nytt boligområde på Lund Vestre/ Lundåsen. Det legges opp til rundt 450 boenheter, fordelt på familieboliger, rekkehus og større leilighetsbygg.

 

Området består av en større kolle og er i dag beitemark og til dels bevokst med skog. Det er fine naturkvaliteter og fantastisk utsikt i alle fire himmelretninger, særlig sørover mot Gauldalen og vestover mot Gaulosen og Trondheimsfjorden. De særskilte naturkvalitetene på tomten danner utgangspunktet for plangrepet – en boligutbygging med et minimum av naturinngrep og med et spesielt fokus på et grønt og trygt bomiljø.

 

Det er planlagt en allmenning på toppen av kollen i planområdet, som skal fungere som en allmenning for hele bydelen på Lundåsen; med grendehus, nærbutikk, bydelskafe, samt mulighet for felles treningslokale, system for bildelingsbiler og felles verkstedslokale. Det legges også opp til et offentlig friområde ut mot marka i nord, med opparbeidelse av areal til sport i form av ballbinge og aking osv. 

 

Lund Vestre ligger omlag 10 km sør for Midtbyen og nær sentrum på Heimdal. Området ligger innen gangavstand (10 minutter) fra planlagt omstigningspunkt for metrobuss på Lund. Det planlegges også en mulig matebuss til metrobussen gjennom planområdet. Parkering er i hovedsak planlagt sentralisert og under bakken for mest mulig bilfritt boligområde.

 

I kommuneplanens arealdel er området avsatt til boligbebyggelse, samt at det ligger innenfor hensynssone for vilt og grøntstruktur. Viltkorridoren ble splittet opp ved reguleringen av Øvre Solberg. Den delen av korridoren som fortsatt ligger på Lund Vestre (helt nord) har dermed fått redusert sin funksjon som del av korridoren.

 

I øst grenser planområdet inn mot eksisterende bebyggelse i bydelen Lundåsen og Jakob Vingsands veg. Dette er i hovedsak enebolig og rekkehusbebyggelse. Lund Vestre vil knyttes til denne bydelen gjennom gangveger og stier og kjøreveier. I vest vil planområdet grense inn mot planlagt ny boligbebyggelse på Øvre Solberg. Dette vil være en utbygging med forholdsvis høy tetthet og blant annet blokkbebyggelse i opptil 5 etasjer. Hovedadkomst med bil til planområdet blir felles og skal gå gjennom Øvre Solberg.

 

Det er ikke stilt krav til planprogram og konsekvensutredning av planen til oppstart av planarbeidet. Det skal imidlertid tas høyde for et forslag med skole, og en vurdering av etablering av barnehage i planprosessen. Disse formålene vil være avgjørende for om planen utløser krav om KU.

 

Hensikten med varselet

Hensikten med å varsle at et planarbeid igangsettes er å avdekke om planen kan komme i konflikt med viktige hensyn i området. i tillegg skal naboer og berørte parter gis mulighet for å komme med innspill til planprosessen på et tidlig tidspunkt. Forslagsstiller vil da lettere kunne ta hensyn til innspillene, enten det gjelder hva som skal utredes, viktige interesser som må ivaretas eller avbøtende tiltak som bør vurderes.

 

Kontaktinfo og viktige datoer

Merknader og spørsmål til planarbeidet sendes innen 18.september til julie.nordhagen@asplanviak.no.