Høringer/kunngjøringer

Varsel om oppstart av planarbeid Philip Pedersen vei 9

12. Juli 2019

I medhold av plan og bygningsloven(pbl) § 12-8 varsles oppstart av endring av reguleringsplan. 

 

Asplan Viak vil på vegne av NCC Property Development AS utarbeide mindre endring av detaljregulering for Tjernsmyrområdet med planID 1996032 i Bærum kommune. Samtidig varsles parallell behandling av plan og byggesak, jf pbl §§ 1-7 og 12-15.

 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for endret utforming av grunnflaten på forslag til nybygg med tidligere gitt byggetillatelse og noe økning av arealer under terreng. Planendringen vil ellers være i tråd med gjeldende regulering også med hensyn til høyder.