Høringer/kunngjøringer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LØKJESTAUL

28. Juni 2019

I samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det oppstart av arbeid med detaljregulerings-plan for Løkjestaul på gnr 120, bnr 26 i Tinn kommune.


Formål
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for privat fritidsbebyggelse på eiendommen som ligger innenfor kommunedelplanen for alpin- og reiselivsdestinasjonen Gausta-Rjukan.


Planområdet
Planområdet følger eiendomsgrensene på eiendommen Løkjestaul og utgjør ca 18,5 daa. Planavgrensingen er vist på kartutsnittet i vedlegget: Varsel om oppstart.

Planområdet ligger sentralt og ønskes utbygd med leilighetsbygg og frittliggende fritidsbebyggelse. I kommunedelplanen er eiendommen vist som byggeområde for fritidsbebyggelse, senterområde og alpinområde.

Spørsmål om endring av formål til fritidsbebyggelse, ikke næring, vil bli drøftet i planarbeidet.

Planarbeidet vurderes ikke å være underlagt krav om konsekvensutredning (KU).


Planinitiativ
Planinitiativ for arbeidet og referat fra oppstartsmøtet ligger vedlagt varslingsbrevet til berørte myndigheter, og kan leses på Asplan Viaks hjemmeside: https://www.asplanviak.no/


Innspill
Asplan Viak bistår tiltakshaver Håvard Hoel med å utarbeide planen. Innspill til arbeidet kan sendes til Asplan Viak v/Sissel Mjølsnes, Industritunet, Dyrmyrgata 35, 3611 Kongsberg eller e-post sissel.mjolsnes@asplanviak.no innen 18.08.2019.