Høringer/kunngjøringer

VARSEL OM IGANGSETTING AV ARBEID OG HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM DETALJREGULERING BRENDSTAUL

27. Juni 2019

I samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det oppstart av arbeid med detaljregulering for Brendstaul på gnr 120, bnr 378 i Tinn kommune.

Formål
Formålet med planarbeidet er å legge grunnlaget for en helhetlig utvikling av Brendstaulområdet i tråd med kommunedelplanen for Gausta-Rjukan og bygge opp under alpin- og reiselivsdestinasjonen.

Planområdet
Planområdet tar utgangspunkt i utbyggingsområdene H15, H18, H19, H20 (privat fritidsbebyggelse) og deler av N1-A (næringsområde) i kommunedelplanen Gausta-Rjukan. I tillegg vil hele eller deler av allerede delvis utbygde områder D3 og D5 inngå i reguleringsplanen. Byggeområdene vil bli arrondert i forhold til etablerte alpintraséer som avviker noe fra avgrensingene i kommunedelplanen.

Områdene utgjør til sammen et stort areal hvor utbyggingen vil gå etappevis over flere år. Det er derfor ikke tatt endelig stilling til hvorvidt den juridisk bindende reguleringsplanen som utarbeides nå skal omfatte hele området, eller avgrenses til en del/deler av det.

Kartet i vedlegget “Varsel om oppstart” viser ytre avgrensing av området som ses i sammenheng og utredes samlet med tanke på atkomst, utbyggingskonsept, fjernvirkning med mer. Den endelige avgrensingen av juridisk bindende plan vil bli gjort som del av planarbeidet, og kan bli avgrenset til en del/deler av området.

Planinitiativ og planprogram
Det er aktuelt å foreslå utvidelse av byggeområder på områder som er vist som LNF-områder i kommunedelplanen, og planen faller derfor inn under Forskrift om konsekvensutredning og skal konsekvensutredes.
Planinitiativ for arbeidet, referat fra oppstartsmøtet og forslag til planprogram ligger vedlagt varslingsbrevet til berørte myndigheter, og kan leses på Asplan Viaks hjemmeside: https://www.asplanviak.no/.

Innspill
Asplan Viak bistår tiltakshaver Gaustatoppen Eiendomsutvikling AS med å utarbeide planen. Innspill til arbeidet og høring av planprogrammet kan sendes til Asplan Viak v/Sissel Mjølsnes, Industritunet, Dyrmyrgata 35, 3611 Kongsberg eller e-post sissel.mjolsnes@asplanviak.no innen 18.08.2019.