Høringer/kunngjøringer

REGULERINGSENDRING – OMRÅDEREGULERING NYSETLIE – LEVELDÅSEN – ÅL KOMMUNE

25. Juni 2019

Det varsles med dette om igangsatt planarbeid for reguleringsendring av områderegulering Nysetlie – Leveldåsen – Ål kommune, jfr. pbl. § 12-8. Planområdet ligger ved Flævassvegen, nordvest for Leveldbygda, og er på totalt ca. 1300 daa.

Gjeldende føringer for området finner man i områderegulering for Nysetlie/Leveldåsen F3-1 og F3-2, PlanID 619_2011005 (ikraftsettelsesdato 20.12.2012). Gjeldene plan legger til rette for 182 tomter i tillegg til å omfatte eksisterende tomter og hytter.

Formålet med planarbeidet er å gjennomføre en fortetting på tomtene 52-57 i gjeldene plan. Det er på disse tomten ønskelig å legge til rette for flere mindre tomter med mindre hytter. Dette begrunnes med at det nå er større variasjon i etterspørselen i markedet når det gjelder størrelse på tomter og hytter. Stadig flere ønsker å kjøpe mindre tomter med mulighet for å sette opp mindre hytter. Planavgrensningen vil være lik som i gjeldene plan.

Asplan Viak AS er engasjert av Leveldåsen AS til å gjennomføre planarbeidet. Varslingsmaterialet kan sees på Asplan Viak AS sin hjemmeside på www.asplanviak.no. 

Det bes om at eventuelle merknader sendes skriftlig til Asplan Viak AS, Sundrejordet 4, 3570 Ål, (rannveig.brattegard@asplanviak.no) innen 22.07.2019.