Høringer/kunngjøringer

DETALJREGULERING EINAN 4 – VARSEL OM OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM OG VARSEL OM IGANGSATT PLANARBEID

22. Mai 2019

Det varsles med dette om offentlig ettersyn av planprogram og igangsatt planarbeid for detaljregulering Einan 4 på Nesfjellet i Nes kommune, jfr. pbl. § 12-8 og § 12-9 og § 15 i forskrift om konsekvensutredning (FOR-2017-06-21-854). Det varsles samtidig om oppstart av arbeid med utbyggingsavtale jfr. pbl. § 17-4.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for et helhetlig grep for grønn og grå infrastruktur og differensiert ny fritidsbebyggelse. Planen skal stimulere til helårs bruk med fleksibelt og brukervennlig tur- og løypenett, ski in/ski out traséer fra/til alpinanlegget og aktivitetsområder. Einetjern ligger som en perle sentralt i området, men er i dag i ferd med å gror igjen. Det er ønskelig å traue ut området og reetablere opprinnelig tjern med større vannspeil.

Planområdet ligger sentralt i Nesfjellet og er tilstøtende utviklingen som skjer i tilknytning til Nesbyen alpinsenter og golfbane (Natten/Tverrlia). Planområdet er ca. 720 daa stort.

Planområdet omfatter områdene BA2, BA4, F21, F22, eiendom 54/7, 56/18,50,122 (nord for F22), og området rundt Einetjern i kommunedelplan for Natten/Tverrlie, Nes kommune, vedtatt 21.06.2017.

Planområdet er i overordnet plan lagt ut som bebyggelse og anlegg (BA2 og BA4), fritidsbebyggelse (F21 og F22), LNF-område og idrettsanlegg.

Planarbeidet avviker noe fra overordnet plan da det er ønskelig å ta med i byggeområdet et areal som i overordnet plan ligger i LNF-område. Det aktuelle arealet omfatter eiendommene 54/7, 56/18,50,122 og ligger nord for område F22, og vest for F21 i overordnet plan.

Planområdet berører også detaljreguleringsplan for Nesbyen golf og aktivitetspark II (vedtatt 09.11.2017) litt i nord og vest, der området er regulert til golfbane og grønnstruktur. Planområdet berøre også detaljreguleringsplan Senterområde nord, Nesbyen alpinsenter (vedtatt 21.06.2016) der området er regulert til friområde og kjøreveg. Planområdet berør også detaljregulering Einan 3 (vedtatt 07.03.2019). Det legges til rette for sammenfallende planavgrensning og koordinerende grønnstruktur, men det blir noe overlapping i vegkrysset til Bøgaset. Det er ønskelig å vurdere rundkjøring i stedet for dagens fire-armet kryss. Planområdet berører også detaljregulering Einan (vedtatt 12.10.2017) litt i nordøst der området er avsatt til LNF-areal.

Asplan Viak AS er engasjert av Nesfjellet Prosjektutvikling AS v/Bernhard Tandberg og Jørgen Haraldseth til å gjennomføre planarbeidet.

Det bes om at merknader sendes skriftlig til Asplan Viak AS, Sundrejordet 4, 3570 Ål (rannveig.brattegard@asplanviak.no) innen 07.07.2019.