Høringer/kunngjøringer

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID – DETALJREGULERING OMRÅDE BFR1 OG BFR2 USTAOSET – HOL KOMMUNE

03. Mai 2019

Det varsles med dette om igangsatt planarbeid for detaljregulering for område BFR1 og BFR2 på Ustaoset i Hol kommune, jfr. pbl. § 12-8.

Planområdet ligger i Ustaoset sentrum.

Gjeldene føringer for planområdet finner man i områderegulering for Ustaoset sentrum (ikraftsettelsesdato 31.10.2013). Planområdet er i gjeldenes plan avsatt til kombinert bolig- og fritidsformål. Utnyttelsesgraden er satt til maks 40 % BYA og det er stilt krav om detaljregulering.

Området er ellers uregulert.

Formålet med planarbeidet er å vurdere utviklingspotensialet for fritidsbebyggelse og legge til rette for videre utvikling. Det er innenfor planområdet ønskelig å legge til rette for ny fritidsbebyggelse i form av nye leilighetsbygg.

Asplan Viak AS er engasjert av Usta Eiendom AS til å gjennomføre planarbeidet. Det bes om at eventuelle merknader sendes skriftlig til Asplan Viak AS, Sundrejordet 4, 3570 Ål, (rannveig.brattegard@asplanviak.no) innen 03.06.2019.