Høringer/kunngjøringer

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - REVISJON AV REGULERINGSPLAN FOR HEMSEDAL HYTTE- OG FERIEPARK

29. April 2019

Det varsles med dette om igangsatt planarbeid for en revisjon av reguleringsplan for Hemsedal Hytte- og Feriepark i Hemsedal kommune, jf. pbl. § 12-8.

Planområdet ligger i starten av Mythevegen, sør for Ullsåk.

Gjeldene føringer for planområdet finner man i kommuneplan for Hemsedal, PlanID 2016007, vedtatt 06.12.2018. Det er i kommuneplanen åpnet opp for fortetting med inntil 30 nye tomter for fritidsbebyggelse innenfor område F12.

Planområdet, område F12, er også berørt av reguleringsplan for Hemsedal Hytte- og Feriepark, PlanID 2009001, ikraftsettelsesdato 02.07.2009. Planarbeidet vil være en revisjon av gjeldenes reguleringsplan.

Formålet med planarbeidet er å gjennom en revisjon av gjeldenes reguleringsplan legge til rette for en fortetting med inntil 30 nye tomter til fritidsbebyggelse innenfor området F12 i kommuneplanen for Hemsedal kommune.

Det er gjennom planarbeidet også ønskelig å legge til rette for en omregulering av arealene avsatt til næring/fritidsbebyggelse for utleie i gjeldene reguleringsplan. Det er her ønskelig å legge til rette for ordinær fritidsbebyggelsen (kalde senger). 

Gjennom planarbeidet ønsker man også å vurdere arealbruken innenfor arealet som i gjeldene reguleringsplan er avsatt til kombinert formål forretning/kiosk/servering – og felles parkering.

Planområdet har en størrelse på ca. 231 daa og vil forholde seg til planavgrensninga for gjeldenes plan.

Asplan Viak AS er engasjert av Hemsedal Hytte- og feriepark AS til å gjennomføre planarbeidet. Varslingsmaterialet og andre relevante dokumenter kan sees på Hemsedal kommune sin hjemmeside på www.hemsedal.kommune.no og på Asplan Viak AS sin hjemmeside på www.asplanviak.no.

Det bes om at eventuelle merknader sendes skriftlig til Asplan Viak AS, Sundrejordet 4, 3570 Ål, (rannveig.brattegard@asplanviak.no) innen 29.05.2019.