Høringer/kunngjøringer

Detaljregulering for Sokn sjøentreprenør, næring og bolig, gnr. 45 bnr. 32 m.fl., Rennesøy kommune

04. April 2019

Varsel om oppstart av planarbeid

Detaljregulering for Sokn sjøentreprenør, næring og bolig, gnr. 45 bnr. 32 m.fl., Rennesøy kommune.

I tråd med plan- og bygningsloven § 12-8, gir Asplan Viak AS melding om at det er satt i gang arbeid med detaljregulering for gnr. 45 bnr. 32 m.fl. på Sokn i Rennesøy kommune.

Formålet med planarbeidet er å avklare planforholdene innenfor området, og legge til rette for etablering av permanent overbygg over dokk, som erstatning for flytende hall som brukes i dag. Det åpnes for noe justert plassering, samt justert plassering av kai. Framtidig tilkomst til området vil bli som det er i dag.

Planområdet ligger på øya Sokn, ved Kuhagen og Fylkesvei 586 Bruveien, i Rennesøy kommune, med hovedsakelig gnr. 45, bnr. 32. Eiendommen 45/32 eies av Brygger og Kaier Sokn AS. Dagens arealbruk er boligbebyggelse, og sjørettet næringsvirksomhet. Planens avgrensning er vist på vedlagte kart.

Planformålet er delvis i strid med gjeldende kommuneplans arealdel (KPA), der hele eiendommen er avsatt til boligformål. I høringsutkast til ny KPA er deler av eiendommen foreslått fastsatt til andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg.

Eiendommen er regulert i reguleringsplan for del av Sokn - Nygårdsvika, plan-ID 2001005 (2003) med arealformål bolig, og kombinert formål forretning/ kontor, samt trafikkområde i sjø. Det kan på kombinert formål forretning/ kontor jf. reguleringsbestemmelsenes punkt 4.1, tilrettelegges for sjørettet servicevirksomhet. Gjeldende reguleringsplan har ikke bestemmelser for høyde eller utstrekning av ny bebyggelse på eiendommen.

Rennesøy kommune ved fagetaten har vurdert at planarbeidet ikke vil innebære et krav om konsekvensutredning jf. KU-forskriften. Tema som skal utredes i det videre planarbeidet fremgår av referat fra oppstartsmøtet, som ligger på kommunens nettside.  Her nevnes spesielt tema landskap, estetikk, strandsone, naturvern, og barn og unges interesser.

Ytterligere informasjon om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Geir Olav Helgevold, tlf. 416 07 206, eller til Asplan Viak AS v/ Vigdis Lode tlf. 92 25 12 82 eller evt. Kristine Synnes tlf. 95 21 84 94.

Kommentarer og innspill til planarbeidet kan sendes til: Asplan Viak AS, Kirkegata 130, 5526 Haugesund, eller til haugesund@asplanviak.no, med kopi til Rennesøy kommune. Planoppstart er også kunngjort på http://www.rennesoy.kommune.no under kunngjøring/høring – varsel om oppstart, og på www.asplanviak.no under kunngjøring. Her finnes også referat fra oppstartsmøte og planinitiativ, for ytterligere informasjon.

Innspill må være postlagt innen 17.05.2019.