Høringer/kunngjøringer

Reguleringsendring RIR

29. Mars 2019

I medhold av pbl §12-3 og 12-8 varsles oppstart av detaljregulering på gnr/bnr 33/154 i Molde kommune.

 

Forslagsstiller er Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (RIR). Planarbeidet utføres av Asplan Viak AS.

Formålet med reguleringsarbeidet er å legge til rette for blant annet å bygge sorteringshall for mottak av avfall fra privatkunder. Tiltaket medfører omregulering av et areal fra friområde til renovasjonsformål. Planområdet foreslås avgrenset som vist i kartillustrasjon i vedlegget.

Annonsetekst med kartutsnitt ligger også på Molde kommune sine hjemmesider i varslingsperioden.