Høringer/kunngjøringer

OPPSTART PLANARBEID FOR VALENTINLYST

27. Mars 2019

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8 varsles herved om igangsatt planarbeid for Valentinlyst. Hensikten er å legge til rette for  fortetting med flere boliger ved  dagens lokalsentrum på Valentinlyst. Det planlegges for ca 230 nye boliger med variert sammensetning av leilighetsstørrelser - sammen med de 330 boligene som høyblokkene utgjør idag. Reguleringen innebærer at barnehagen som ligger innenfor planområdet i dag (Valentinlyst barnehage) kan bli flyttet internt eller evt ut av området.

Det overordnede trafikksystemet opprettholdes i hovedsak som i dag. Det planlegges foreløpig for at planområdet vil ha adkomst til parkeringskjeller både fra Anders Estenstads veg i nord og fra Magnus Berføtts veg i sør.
Den nye boligbebyggelsen planlegges foreløpig å legges i vest - ut mot Kong Øysteins veg og i nord langs Anders Estenstads veg.

Merknader og spørsmål til planarbeidet sendes innen onsdag 24.4.2019 til Lene Nagelhus på epost LeneK.Nagelhus@asplanviak.no.