Høringer/kunngjøringer

Detaljregulering for høydebasseng, Håland i Hå kommune. Planid.1192

26. Mars 2019

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID
  
Stavanger, 26.03.2019
 
I tråd med plan- og bygningsloven § 12-8 gir Asplan Viak, på vegne av IVAR IKS, melding om igangsettelse av arbeid med plan 1192 Detaljregulering for høydebasseng, Håland i Hå kommune. 
 
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av nytt høydebasseng på gnr/bnr 64/15, langs med Hålandsvegen. Bakgrunnen for etableringen er å bedre sikkerheten i vannforsyningen til kommunen på Jæren, samt legge til rette for enklere drift og vedlikehold av IVARs Jærledning. 
I reguleringsplan vil bassenget ha formål; vannforsyningsanlegg, med tilhørende infrastruktur og et totalvolum på ca. 20 000 m3.
 
Konsekvensutredning:
I samråd med Hå kommune er det avklart at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning. Se vedlagt planinitiativ for begrunnelse. 
 
Utbyggingsavtale:
I samsvar med plan og bygningsloven § 17-4 varsles det også om at det startes forhandlinger om utbyggingsavtale.
 
Frist for innspill er: 02.05.2019
Kommentarer og innspill til planarbeidet sendes til: Asplan Viak v/Ingrid Høymer-Fossan, Østervågkaien 1A, 4006 Stavanger eller til ingrid.fossan@asplanviak.no med kopi til Hå kommune; teknisk@ha.kommune.no 
 
Alle relevante dokumenter er tilgjengelige på Hå kommunens hjemmeside, IVARS www.ivar.no, samt på www.asplanviak.no