Høringer/kunngjøringer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING AV MASSEUTTAK FOSSANMOEN GNR. 41 BNR. 9 OG 138 (PLANID 2019 01)

25. Mars 2019

Asplan Viak AS gir med dette melding om at følgende reguleringsplanarbeid startes opp i samsvar med plan- og bygningslovens §12-8:

Planområdet er lokalisert ved Fossanmoen i Forsand kommune. Området er en utvidelse av regulert og etablert uttaksområde i Fossanmoen.

Formålet med reguleringen er å legge til rette for uttak av masser, turvei og optimalisering av etablert ride anlegg.

Ansvarlig myndighet vurderer iht. forskrift om konsekvensutredning at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning.

I samsvar med plan og bygningsloven §17-4 varsles det at det også åpnes for forhandlinger om utbyggingsavtale.

Planoppstart er også kunngjort og er sammen med planinitiativ lagt ut på http://www.forsand.kommune.no/ og på http://www.asplanviak.no

Eventuelle kommentarer, merknader, opplysninger mv. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet kan sendes skriftlig til Asplan Viak AS, Østervågkaien 1A, 4006 Stavanger, eller på e-post: arild.byrkjedal@asplanviak.no .