Høringer/kunngjøringer

Varsel om oppstart av planarbeid. Detaljregulering for KALVEHAGEN gnr. 39 bnr 4 m.fl., Brimse, Rennesøy kommune.

19. Mars 2019

Varsel om oppstart av planarbeid

I tråd med plan- og bygningsloven § 12-8, gir Asplan Viak AS melding om at det er satt i gang arbeid med detaljregulering for gnr 39 bnr 4 m.fl. på Brimse i Rennesøy kommune.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for fritidsboliger med tilhørende anlegg og en mindre, privat småbåthavn i sjø. Planformålet er delvis i tråd med kommuneplanens arealdel for Rennesøy, der området er avsatt til hyttefelt FB2, med noe omfordeling av bebygget og ubebygget areal. På befaring i området ble det drøftet med fagetaten i Rennesøy kommune og gitt åpning for å vurdere alternative plasseringer av ny hyttebebyggelse i planområdet. Hovedårsaken til at plasseringen av FB2 ønskes revurdert, er at utbygging på nåværende plassering vil bryte Brimses landskapsprofil, og gi stor synlighet i landskapsbildet både fra sjø og land. I tillegg er universell adkomst ikke mulig uten store terrenginngrep. Plassering av FB2 foreslår derfor endret til en mer hensiktsmessig plassering for utbygging uten de store terrenginngrep, mindre synlighet fra sjø og land, og mer hensiktsmessig og nær universell adkomst. Se vedlagte planskisse.  Utbyggingens virkning på naturmiljø og strandsone vil bli særskilt vurdert i planbeskrivelsen.

Det vurderes i videre planarbeid også to aktuelle alternativer til adkomst. Rennesøy kommunes fagetat har anmodet om at det vurderes adkomst via beitearealer/privat veg for Brimseveien 65. Det andre alternativet til adkomst er over forslagsstillers eiendom, Brimseveien 107 hvor flere hytteeiendommer har veirett i dag. Det foreslås noe omlegging av vegen utenom tunet i Brimseveien 107, og videreføring ned til båthavn. Delvis på eksisterende veg. Se vedlagte planskisse hvor foreslåtte vegpartier er skravert.  

Rennesøy kommune ved fagetaten har avgjort at planarbeidet vil innebære et krav om konsekvensutredning uten planprogram jf. § 8 i KU-forskriften og vedlegg II punkt 12b, grunnet formålet småbåthavn. Småbåthavnen er vurdert å falle inn under kravet i forskriften fordi den er i strid med arealbruken i gjeldende kommuneplan og fordi naturmiljøet på Brimse har høy prioritet. I tillegg har fagetaten anmodet om at Brimsevegen 89, gnr./bnr. 39/32 medtas i planområdet. Se kart med avgrensning under.

Ytterligere informasjon om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Johnny Olav Nielsen eller til Asplan Viak AS v/Vigdis Lode tlf. 92 25 12 82.

Kommentarer og innspill til planarbeidet kan sendes til: Asplan Viak AS, Kirkegata 130, 5526 Haugesund, eller til vigdis.lode@asplanviak.no, med kopi til Rennesøy kommune. Planoppstart er også kunngjort på http://www.rennesoy.kommune.no under kunngjøring/høring – varsel om oppstart, og på www.asplanviak.no under kunngjøring.

Innspill må være postlagt innen 26.04.2019.

Med vennlig hilsen
Asplan Viak AS

Vigdis Lode
Rådgiver plan

T: 92251282 | 417 99 417
E: vigdis.lode@asplanviak.no

Vedlegg:

* Kart med plangrense og illustrasjonskisse