Høringer/kunngjøringer

Varsel om oppstart av detaljregulering for gnr 34 bnr 567 og 708, Skarabakken, Austrått i Sandnes kommune. Plan 201819.

28. Januar 2019

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

I tråd med plan- og bygningsloven § 12-8, gir Asplan Viak AS melding om igangsettelse av arbeid med plan 201819 Detaljregulering for gnr 34 bnr 567 og 708, Skarabakken, Austrått i Sandnes kommune.  

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for privat barnehage med inntil 10 avdelinger og dagsenter for psykisk utviklingshemmede. Dagsenter skal være nytt kommunalt aktivitetssenter. Grunnet ønske om sambruk mellom de to offentlige funksjonene, er dagsenteret lagt i grense med eksisterende avlastningssenter. Barnehage plasseres mot nord. 

Vedlagt følger en skisse som viser mulig organisering og utforming av arealene. Denne er kun retningsgivende per nå. Maks etasje høyde og utnyttelse vil dog ikke avvike stort fra illustrasjonen. 

I samråd med Sandnes kommune er det avklart at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning.  

Utbyggingsavtale: 

I samsvar med plan- og bygingsloven § 17-4 varsles det også at det startes forhandlinger om utbyggingsavtale. 

Frist for innspill er: 26.03.2019

Kommentarer og innspill til planarbeidet sendes til: Asplan Viak AS v/Ingrid Høymer Fossan, Østervågkaien 1A, 4006 Stavanger eller til ingrid.fossan@asplanviak.no med kopi til Sandnes kommune; Postmottak@sandneskommune.no  Alle relevante dokumenter er tilgjengelige på http://www.sandnes.kommune.no/ under Reguleringsplan under arbeid, samt på www.asplanviak.no 

Vennlig hilsen

Ingrid Høymer Fossan

Tlf: 92036698