Høringer/kunngjøringer

OPPSTART PLANARBEID FOR LIA HØYDEBASSENG, DEL AV GNR/BNR 55/3 M.FL.

24. Januar 2019

I henhold til plan- og bygningslovens §12-3 og 12-8 varsles det om igangsatt planarbeid for Lia (Geilberget) høydebasseng, del av gnr/bnr 55/3, i Malvik kommune.

Forslagsstiller er Malvik kommune ved Lars-Gøran Strømhaug ved virksomhet for areal og samfunnsplanlegging, og plankonsulent er Asplan Viak AS ved Bjarte Lykke.

 

Planforslaget

Planen skal legge til rette for høydebasseng - et utjevningsbasseng som gir både vannsikkerhet og trykkøkning for innbyggerne i Hommelvik og Muruvik.

Bassenget vil fungere som en reserve for abonnentene i Hommelvik og Muruvik i minst 2 døgn ved stans i vanntilførselen fra vannbehandlingsanlegget.

Planområdet er i dag hovedsakelig uregulert, men er på kommuneplannivå definert som LNFR-formål - delvis med hensynssone Landbruk. Arealet som er aktuelt til høydebasseng brukes ikke til landbruksformål, men er bevokst med skog av lav bonitet.

Foreløpige planer medfører tap av ca. 1500 m2 natur/barskog på sørsiden av Geilberget, samt terrenginngrep. Bygningen som planlegges vil i begrenset grad bli synlig fra avstand, da den vil omkranses av vegetasjon på tre kanter, og vil i liten grad bryte silhuetten av Geilberget sett fra sør.

Adkomst til anlegget planlegges opp Geilbergvegen fra Malvikvegen ved Sundtbakken med mulig omlegging av veien utenfor gårdstunet til Vestre Hommelvik. Trafikk til høydebassenget i ferdig-situasjonen er begrenset (ca. 1-2 biler i uken).

Valg av adkomstvei avgjør konsekvensen for landbruksjord. Dersom det anlegges midlertidig anleggsvei på geotekstil kan man i stor grad unngå å forringe kvaliteten på matjorda. Ved anlegg av ny gårdsvei nord for tunet kan dagens gårdsvei legges ned og den «tapte» landbruksjorda flyttes hit.

I planarbeidet vil det også vurderes behov for utbedring av påkjøring fra Geilbergvegen på Malvikvegen samt mulig omregulering og forenkling av regulert adkomstløsning til Blåveisvegen. Adkomstløsning til dette boligfeltet er i dag regulert gjennom plan R57, datert 8.10.1990 Reguleringsplan for avkjørselssanering i Solbakken, men er ikke opparbeidet. Muligheten for å heller regulere en bedre løsning ved dagens utkjøring ved Blåveisvegen vil vurderes. Som følge av dette kan den regulerte løsningen som går parallelt med Malvikvegen reguleres bort.

Aktuelle formål i ny plan vil være vannforsyningsanlegg, kjøreveg og LNF-formål.

 

Hensikten med varselet

Hensikten med å varsle at et planarbeid igangsettes er å avdekke om planen kan komme i konflikt med viktige hensyn i området. i tillegg skal naboer og berørte parter gis mulighet for å komme med innspill til planprosessen på et tidlig tidspunkt. Forslagsstiller vil da lettere kunne ta hensyn til innspillene, enten det gjelder hva som skal utredes, viktige interesser som må ivaretas eller avbøtende tiltak som bør vurderes.