Høringer/kunngjøringer

Varsel om oppstart av planarbeid detaljregulering Lyseren 7 - Nes kommune

04. Januar 2019

Det varsles med dette om igangsatt planarbeid for detaljregulering Lyseren 7 i Nes kommune, jf. pbl. § 12-8.

 

Planområdet ligger ca. 20 km. sørvest for Nesbyen i retningen Tunhovd/Nore og Uvdal.

 

Gjeldende føringer for planområdet finner man i kommuneplan for Nes kommune (PlanID 00201101), ikraftsettelsesdato 21.06.2018. Planområdet er i kommuneplanen avsatt til fremtidig fritidsbebyggelse, nåværende fritidsbebyggelse og område hvor reguleringsplan fortsatt skal gjelde.

 

Deler av planområdet er berørt av reguleringsplanene Lyseren gnr 79/2 m.fl. (PlanID 01201207), ikraftsettelsesdato 11.09.2014, og Lyseren gnr 79 bnr2 (PlanID 01200601), ikraftsettelsesdato 09.03.2006.

 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for nye tomter til fritidsbebyggelse på deler av eiendom 79/2. Formålet med planarbeidet er i all hovedsak å regulere område F40 i kommuneplanen for Nes til fritidsbebyggelse i tråd med overordnet plan.

 

Formålet er videre å samle gjeldene reguleringsplaner innenfor området til en felles plan. Det er på arealene omfattet av reguleringsplanen Lyseren gnr 79/2 m.fl. ønskelig å vurdere om man kan legge til rette for noe høyere mønehøyde på enkelte tomter. Dette ønsket er i al hovedsak begrunnet ut i fra at mønehøyden slik den er regulert i dag gjør det utfordrende å tilfredsstille dagens krav til isolasjon ved bygging av hytter.

 

Det er gjennom planarbeidet også ønskelig å vurdere om det er hensiktsmessig at arealene avsatt til jord- og skogbruk i reguleringsplanen Lyseren gnr 79 bnr 2 videreføres når store omkringliggende områder skal reguleres til fritidsbebyggelse. Området som er avsatt til jord- og skogbruk vil potensielt kunne bli noe inneklemt med hytter på alle kanter, og man ønsker derfor å ta dette området med når man nå skal lage en ny plan for å sikre en helhetlig og framtidsrettet utvikling i området.

 

Det er gjennom planarbeidet også ønskelig å vurdere å legge til rette for to tomter avsatt til kombinert formål landbruk og fritidsbebyggelse slik det er gjort på enkelte tomter i blant annet reguleringsplan Lyserntoppen hyttefelt gbnr. 79/4 og reguleringsplan detaljregulering Lyseren gnr. 86/30, 61/7 58/48, m.fl.

 

Asplan Viak AS er engasjert av Leif Lie til å gjennomføre planarbeidet.

 

Det bes om at eventuelle merknader sendes skriftlig til Asplan Viak AS, Sundrejordet 4 3570 Ål (rannveig.brattegard@asplanviak.no) innen 06.02.2019.