Høringer/kunngjøringer

Varsel om oppstart planarbeid for Husby høydebasseng, del av gnr/bnr 188/1, Levanger

19. Desember 2018

I henhold til plan- og bygningslovens §12-3 og 12-8 varsles det om igangsatt planarbeid for Husby høydebasseng, del av gnr/bnr 188/1, i Levanger kommune. 

Forslagsstiller er Levanger kommune ved Bjørn Sandvik på avdeling for kommunalteknikk, og plankonsulent er Asplan Viak AS ved Bjarte Lykke.

 

Planforslaget

Planen skal legge til rette for høydebasseng, et utjevningsbasseng som gir høyest mulig trykk, slik at flest mulig av innbyggerne i Åsen kan få vannforsyning fra denne trykksonen uten ytterligere trykkøkning.

Bassenget skal videre fungere som en reserve for abonnentene i Åsen i minst 1 døgn ved stans i vanntilførselen fra vannproduksjonsanlegget. Det vil også kunne fungere som reserve for store deler av vannforsyningen til Ronglan ved stans i tilførsel fra produksjonsanlegget.

I  gjeldende reguleringsplan Reguleringsplan for masseuttak på deler av 188/1, Åsen i Levanger (L2007003) er planområdet vist som klimavernsone og område for jord og skogbruk. Arealet benyttes i dag til landbruk. 

Aktuelle formål i ny plan vil være vannforsyningsanlegg og kjøreveg.

 

Hensikten med varselet

Hensikten med å varsle at et planarbeid igangsettes er å avdekke om planen kan komme i konflikt med viktige hensyn i området. i tillegg skal naboer og berørte parter gis mulighet for å komme med innspill til planprosessen på et tidlig tidspunkt. Forslagsstiller vil da lettere kunne ta hensyn til innspillene, enten det gjelder hva som skal utredes, viktige interesser som må ivaretas eller avbøtende tiltak som bør vurderes. 

 

Kontaktinfo og viktige datoer

Merknader og spørsmål til planarbeidet sendes innen mandag 30.1.2019 til Bjarte Lykke på epost bjarte.lykke@asplanviak.no. Se aktuelle høringsdokumenter på denne siden.