Høringer/kunngjøringer

Varsel om oppstart planarbeid og kunngjøring av planprogram for Falkenborgveien 32, 33, 35, 37 og 38 i Leangen sentrum øst, Trondheim

19. Desember 2018

I henhold til plan- og bygningslovens §12-3, 12-8 og 12-9 varsles det om igangsatt planarbeid og høring av planprogram for Leangen sentrum Øst, gnr/bnr 5/22 med flere, i Trondheim kommune.

Forslagsstiller er Falkenborgvegen 32 AS, representert ved Trondheim kommune, Realinvest AS, Trøndelag Fylkeskommune og Trym Eiendom AS.

Plankonsulent er Asplan Viak AS ved Ingrid B. Sæther.

 

Planforslaget

Hensikten med planen er å legge til rette for byutvikling på Leangen med transformasjon av arealene langs Falkenborgveien, øst for Bromstadveien. Leangen sentrum øst ønskes utviklet med en bymessig blandet arealbruk som bygger opp under Strindheim knutepunkt og Leangen sentrum.

 

Aktuelle formål vil være forretning, næring, kontor, hotell, privat og/eller offentlig tjenesteyting, undervisning/skole, bolig, torg, park, samferdselsformål etc. De aktuelle eiendommene vil være en viktig del av det å kunne realisere nye Leangen sentrum øst.

 

Området har en svært sentral beliggenhet i bydel Østbyen, med umiddelbar nærhet til Sirkus shopping. Eiendommene ligger like ved Strindheimkrysset og med god nærhet til kollektivknutepunktet på Leangen (tog og buss). Området ligger i tillegg med god nærhet til handelsområdet langs Haakon VIIs gate på Lade.

 

I dag er området i hovedsak i bruk som lager-/næringsområde med innslag av kontor og buldresenter. Transformasjon til mer bymessig bebyggelse med boligformål er allerede igangsatt i nærområdene. Ladesletta er i ferd med å bli en attraktiv boligbydel og nye kontor- / boligkvartaler vest for planområdet er under oppføring. Sirkus shopping fungerer som lokalsenter og et knutepunkt for handel i området. Nye boliger i området vil støtte opp under etablert handel på Leangen.

 

Krav om planprogram og konsekvensutredning

Området er i gjeldende reguleringsplan og i kommuneplanens arealdel vist som næringsområde.

En utvikling som beskrevet ovenfor er derfor ikke i henhold til overordnet plan. I samsvar med plan – og bygningsloven §12-3, 4-1 og 4-2 skal det utarbeides planprogram og konsekvensutredning for planer som har vesentlige avvik fra kommuneplanens arealdel. Planprogrammet sendes derfor på høring samtidig med varsel om oppstart av planarbeid. Planprogrammet ligger tilgjengelig på Asplan Viaks nettsider under «Kunngjøringer», se webadresse på neste side.

 

Hensikten med varselet

Hensikten med å varsle at et planarbeid igangsettes er å avdekke om planen kan komme i konflikt med viktige hensyn i området. i tillegg skal naboer og berørte parter gis mulighet for å komme med innspill til planprosessen på et tidlig tidspunkt. Forslagsstiller vil da lettere kunne ta hensyn til innspillene, enten det gjelder hva som skal utredes, viktige interesser som må ivaretas eller avbøtende tiltak som bør vurderes.

 

Kontaktinfo og viktige datoer

Det er ønskelig å presentere det foreløpige planforslaget for naboer og andre interesserte, og i den forbindelse inviteres til det til ÅPENT MØTE tirsdag 22. januar kl. 18-20 i Sirkus Shoppings kantine, Falkenborgveien 1, 3. etasje (trapp/heis ved Foodcourt). Der vil vi orientere om status og innhold i planforslaget og vi tar gjerne imot spørsmål og kommentarer.

 

Merknader og spørsmål til planarbeidet og planprogrammet sendes innen tirsdag 12.02.2019 til Ingrid B. Sæther på epost ingridb.sather@asplanviak.no.