Høringer/kunngjøringer

DETALJREGULERING FRITIDSBEBYGGELSE F7, MARKEGARDSLIA-LYKKJA - HEMSEDAL KOMMUNE. TILLEGGSVARSEL- VARSEL OM UTVIDA PLANOMRÅDE

03. Juli 2018

Det varsles med dette om utvidet planområde for detaljregulering av området F7 i kommunedelplan for Markegardslia – Lykkja, jfr. pbl. § 12-8.

Det vises til tidligere utsendt brev; Detaljregulering fritidsbebyggelse F7, Markegardslia-Lykkja - Hemsedal kommune datert 12.12.2017 hvor igangsetting av planarbeid ble varslet jfr. pbl. § 12-8. Som beskrevet i tidligere utsendt materialet er formålet med planarbeidet å regulere området til fritidsbebyggelse.

På bakgrunn av blant innkomne merknader ved forrige varsling og etter ønsker fra oppdragsgiver har man i tillegg til de tidligere omtalte adkomstalternativene vurdert adkomstveg fra nord. Planområdet er derfor utvidet noe, se vedlagt kart.   

Ved å gi området adkomst fra fylkesvegen i nord berører ny adkomstveg kun eiendommer eiet av medlemmer i planen, dvs. de som har egeninteresse i utviklingen av hytteområdet. Videre unngår en trafikk til nytt hyttefelt forbi eksisterende eiendommer/hytter i området, en bekymring som kommer frem i innkomne høringsuttalelser.

Asplan Viak AS er engasjert av Ole Grøv m.fl. til å gjennomføre planarbeidet. Det bes om at eventuelle merknader sendes skriftlig til Asplan Viak AS, Sundrejordet 4, 3570 ÅL (rannveig.brattegard@asplanviak.no) innen 15.08.2018.