Høringer/kunngjøringer

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID

03. Juli 2018

Asplan Viak AS gir med dette i samsvar med plan- og bygningslovens§ 12-8 og § 12-11, melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang:

PLAN 201808 DETALJPLAN FOR GNR. 40 BNR. 10 M.FL.-OMRÅDE BKB1 OG GU2, SKEIANE

Området foreslås regulert til offentlig eller privat tjenesteyting/kontor, med tilhørende funksjoner som støtter opp om hovedformålet. Offentlig parkeringsplass for brukere av gravlundeneinngår også i planområdet.

Planområdet er i gjeldende kommunedelplan for Sandnes sentrum disponert som offentlig eller privat tjenesteyting/kontor og grav- og urnelund (parkeringsplass).

Planområdet er i gjeldende Områdeplan for Skeiane, gnr. 40, bnr. 101 m. fl. Plannummer 2013105, regulert til offentlig eller privat tjenesteyting/kontor (BKB1) og offentlig parkeringsplass (GU2) for brukere av gravlunden.

Ansvarlig myndighets vurdering av KU-plikt: Planforslaget utløser ikke krav om KU, jfr. Forskrift om konsekvensutredning. Det betyr at planlagt offentlig eller privat tjenesteyting er i samsvar med overordnet plannivå.

Planoppstart er også kunngjort påhttp://www.sandnes.kommune.no/ underReguleringsplan under arbeid,og påhttp://www.asplanviak.no , sammen med Planinitiativog Referat fra oppstartsmøte med tilleggsnotat.

Videre varsles det herved om oppstart av forhandlinger mellom Base Tomt AS og Sandnes kommune om utbyggingsavtale etter plan og bygningslovens § 17-4. Hovedspørsmål utbyggingsavtalen skal ta opp eropparbeidelseskrav i forbindelse med utbygging/oppgradering av teknisk infrastruktur. Når utbyggingsavtale er inngått vil dette bli kunngjort.

Eventuelle kommentarer kan sendes til: Asplan Viak ASv/ Arild Byrkjedal, Østervågkaien 1A, 4006 Stavanger eller til arild.byrkjedal@asplanviak.no, innen 27.08.18 med kopi til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no.

Det blir anledning til å uttale seg til planforslaget under offentlig ettersyn etter utvalg for byutviklings førstegangsbehandling. Videre behandling etter offentlig ettersyn vil skjei utvalg for byutvikling og bystyret.