Høringer/kunngjøringer

VARSEL OM OPPSTART PLANARBEID ÅSVEGEN 1

26. Juni 2018

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8 varsles det om igangsatt planarbeid for Åsvegen 1. Tidligere regulert næringsareal planlegges endret til boligformål.

 

Kommunen ønsker å etablere 15 nye leiligheter i Åsvegen 1, gnr/bnr 22/47. Det er fra før 7 leiligheter i eksisterende bygg, og samlet antall boliger vil bli 22 leiligheter. Målsettingen med prosjektet er også at bygget og uteområdet etter ombygging og rehabilitering skal bidra til å heve kvaliteten og totalinntrykket av dette området på Hallset.

 

Det tas sikte på en reguleringsendring etter forenklet prosess etter pbl § 12-14, da endringene vurderes å være innenfor hovedrammene av eksisterende reguleringsplan. Planforslaget vil sendes til berørte myndigheter, eiere og festere av eiendommer som direkte berøres for uttalelse når planforslaget er komplett.

 

Det legges ikke opp til offentlig ettersyn utover dette.

 

Merknader til planarbeidet sendes innen 15.08.2018 til

Bjarte Lykke på e-post bjarte.lykke@asplanviak.no.