Høringer/kunngjøringer

DETALJREGULERING BREIDABLIK - «HOTELL ALPIN GEILO» - HOL KOMMUNE

21. Desember 2017

Det varsles med dette om igangsatt planarbeid for detaljreguleringen av område HBTF9 i reguleringsplan for Geilo sentrum, jfr. pbl. § 12-8.

 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av eiendom gnr/bnr 65/17 til fritidsleiligheter.

 

Planområdet ligger like sør for riksveg 7 øst i Geilo sentrum.  

Området er i «Kommunedelplan for Geilo» (ikraftsettelsesdato 24.06.2010) avsatt til tettbebyggelse.

 

Videre er planområdet i «Reguleringsplan for Geilo sentrum» (ikraftsettelsesdato 29.01.2009) regulert til kombinert formål turistbedrift/fritidsleiligheter (område HBTF9). Det er for området krav om felles detaljregulering før videre utvikling.

 

Område HBTF9 grenser også til «Reguleringsplan for skula og idrettsområde» (ikraftsettelsesdato 27.06.2013). Nytt regulert vegnett i reguleringsplanen påvirker adkomstforholdene til planområdet.

 

Et forstudie utarbeidet av Hallingdal Hytteservice omfatter et leilighetsbygg med flatt tak og syv nivåer (ca. 60 leiligheter), der de to laveste nivåene er parkeringsetasjer. Atkomst er tenkt fra sør. Det betyr at regulert «kombinert gangveg og atkomst» til boligeiendom 65/73 (B2) i reguleringsplanen for skole- og idrettsområdet må sideforskyves litt, og ny kjøreveg legges parallelt på nordsiden av G/S-vegen. Planområdet vil derfor omfatte ny kjøreveg, i tillegg til regulert G/S-veg langs sørsiden av området HBFT9.

 

Asplan Viak AS er engasjert av Hallingdal Hytteservice til å gjennomføre planarbeidet. Det bes om at eventuelle merknader sendes skriftlig til Asplan Viak AS, Sundrejordet 4, 3570 ÅL (rannveig.brattegard@asplanviak.no) innen 26.01.2018.