Høringer/kunngjøringer

Utvidet fortau langs Tostemvegen fra fv47 til og med ny omkjøringsveg øst for Tostemvegen, Plan 2109, Karmøy kommune

15. Desember 2017

 

Asplan Viak AS gir med dette melding iht. plan- og bygningsloven § 12-8 melding om at følgende planarbeid blir satt i gang:

Utvidet fortau langs Tostemvegen fra fv47 til og med ny omkjøringsveg øst for Tostemvegen, Plan 2109, Karmøy kommune

Formålet med planen er å legge til rette for en utvidelse av eksisterende fortau langs den nordlige siden av Tostemvegen, fra fv 47 Vestre Karmøyveg fram til planlagt ny omkjøringsveg.

Det vil bli redegjort for arealbruken langs hele strekningen og det vurderes behov for tosidig fortau på deler av strekningen.

Alle relevante dokumenter er tilgjengelige på Karmøy kommunes hjemmeside, samt på www.asplanviak.no

Det er vurdert at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning.

Reguleringen vil kunne berøre grunneieres interesser i planområdet, ev. som nabo/gjenboer til planområdet. Grunneiere bes underrette eventuelle rettighetshavere/leietagere om det planarbeidet som er startet.

Merknader og innspill som kan være relevante for planarbeidet bes sendt til:

Asplan Viak AS, Østervågkaien 1a, 4006 Stavanger eller

Martin Mitchell, martin.mitchell@asplanviak.no , tlf: 901 25 230

Innen: 18.01.2018