Høringer/kunngjøringer

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Espeland vannbehandlingsanlegg

13. Desember 2017

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-14 varsles oppstart av detaljregulering for Arna, gnr. 290, bnr. 112 m.fl., Espeland vannbehandlingsanlegg.

Forslagsstiller er Bergen kommune ved Vann- og avløpsetaten. Plankonsulent er Asplan Viak AS.

Planområdet er på ca. 46,5 daa. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av eksisterende Espeland vannbehanlingsanlegg. Anlegget planlegges forlenget med et nytt bygg nordover. Planarbeidet er vurdert til ikke å falle inn under oppfangskriteriene i Forskrift om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven.

Merknader til oppstart av planarbeid kan sendes innen 17.01.20178 til Asplan Viak AS, Postboks 2304, Solheimsviken, 5824 Bergen eller på e-post til:

katrineb.falch@asplanviak.no. Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Asplan Viak AS v/ Katrine Falch (pr. e-post). Alle mottatte merknader oversendes Bergen kommune sammen med planforslaget.